Overførselsindkomst

Sager om overførselsindkomst.

Socialspecialisterne rådgiver i sager om overførselsindkomst. Det kan for eksempel være kriterier for forlængelse samt økonomisk niveau for sygedagpenge, rådighed og aktivering for kontanthjælpsmodtagerefleksjob, samt regler og økonomi for førtidspensionister.

Med de mange kommunale besparelser de senere år er kommunerne under pres, og de træffer derfor ofte afgørelser på det omkostningstunge område for overførselsindkomster, der ikke er i borgeren favør.

Sygedagpenge.

Hvis du kommer til skade eller bliver syg i en grad, der gør dig uarbejdsdygtig, har du ret til sygedagpenge. Det kræver dog enten at

• du arbejder og har arbejdet mindst 240 timer inden for de seks seneste måneder inden første sygefraværsdag i mindst 40 timer pr. måned.
• At du ville have ret til arbejdsløshedsdagpenge, hvis du ikke var blevet syg
• At du har afsluttet en erhvervsuddannelse på mindst 18 måneders varighed inden for den seneste måned.
• Du er elev i lønnet praktik
• Du er ansat i fleksjob

Du kan som hovedregel højst få sygedagpenge i 22 uger inden for en 9-måneders periode, hvorefter kommunen foretager en vurdering af, om perioden kan forlænges.

Kontanthjælpsmodtagere.

Man er berettiget til kontanthjælp hvis
• man har en erhvervskompetencegivende uddannelse
• man har været ude for en social begivenhed, fx sygdom, arbejdsløshed eller ophør af samliv
• man ikke forsørges af andre
• behovet for forsørgelse kan ikke dækkes af andre ydelser, fx arbejdsløshedsdagpenge, pension mv.

Hvis man er i stand til at arbejde og har en erhvervskompetencegivende uddannelse, skal man stå til rådighed for arbejdsmarkedet og søge ”seriøst, realistisk og bredt”.

Kommunen kan fratage eller nedsætte kontanthjælpen, såfremt den unge ikke overholder en række krav.

Der gælder herudover forskellige krav for personer over og under 30 år. Læs mere på www.borger.dk.

Fleksjob.

For at kommunen kan bevillige et fleksjob, skal du være under folkepensionsalderen, din arbejdsevne skal være væsentligt og varigt nedsat og alle muligheder for at opnå almindelig ansættelse skal være undersøgt.

Førtidspensionister.

De nye regler for førtidspension trådte i kraft 1. januar 2013, og man har nu kun ret til førtidspension, hvis man opfylder de generelle regler for pension og ikke er i stand til at forsørge sig selv ved arbejde, fordi ens arbejdsevne er varigt nedsat.

Du er velkommen til at kontakte os hvis du mener du har en udfordring med de ovennævnte punkter.